Antifašistički bioskop

Osnovna ideja antifašističkog bioskopa je da se kroz filmske inserte i aktivno učešće publike, zajedno analiziraju istorijski događaji i pojave relevantne za nastanak i razvoj fašizma i otpora prema njemu u njihovom izvornom društvenom, političkom i ekonomskom kontekstu, kao i
u svim transformacijama koje su oni kroz promene društvenog i političkog konteksta zadobijali. Na taj način se teži rasvetljavanju društvenih i strukturnih faktora ključnih za razumevanje nastanka fašizma, kao i specifičnog načina njegovog delovanja u istorijskim procesima.

Nedelja, 11. jun 2016. u 19.00h

Kulturni centar Zrenjanin, Zrenjanin

Ciklus ANTIFAŠISTIČKI BIOSKOP – projekcija filmskih inserata sa diskusijom...