Antifašistički bioskop I "Od partizanke do domaćice: Slika žene u jugoslovenskom filmu"

Datum: 
14.02.18

18. februar 2018. u 18h
Knjigodrom Topolska 18, adresa: Topolska 18A

Ako su Drugi svetski rat i Narodno oslobodilačka borba (NOB) našli svoj prostor na filmskom platnu, postavlja se pitanje gde su se u filmskoj industriji i umetnosti izgubile priče o ženama koje su pojedinačno i kolektivno učestvovale i umirale u izgradnji sveta u kome su očekivale da žive kao ravnopravne. Kroz analizu pet tropa ženskosti na filmu: lik partizanke, žene u pozadini, radnice, kolaboracionistkinje i domaćice - želja nam je da otvorimo pitanja na koji način slika žene/a u jugoslovenskom filmu do kraja 60-tih godina kao deo socijalističkog imaginarijuma korespondira sa emancipatorskim politikama socijalističke Jugoslavije, kao i na koji način ta slika/slike pregovara/ju sa realnošću svakodnevnog života tadašnjeg društva, njegovim pritivrečnostima i promenama kroz koje je to društvo prolazilo u različitim fazama svoje istorije.

To je i povod za razgovor u kojoj meri film kao zbirka priča koju su Jugosloveni/ke pričali sami sebi (i drugima) o samim sebi, može da ukaže na antagonizme društvenog konteksta u kojima su ti filmovi nastajali, ukazujući na nedostignute ideale slobode i emancipacije u jugoslovenskom društvu. Cilj takvog preispitivanja nije samo otvaranje prostora za uspostavljanje jednog kompleksnijeg viđenja prošlosti, već i promišljanje emancipatorskog potencijala koje takvo preispitivanje ima danas.

Program osmislile Marijana Stojčić i Nađa Duhaček.

„Antifašistički bioskop“ je jedna od aktivnosti projekta Škola antifašizma Saveza antifašista Srbije koji se realizuje tokom 2017. i 2018. godine uz podrsku Fondacije za otvoreno društvo Srbija. 

Osnovna ideja antifašističkog bioskopa je da se kroz filmske inserte i aktivno učešće publike, zajedno analiziraju istorijski događaji i pojave relevantne za nastanak i razvoj fašizma i otpora prema njemu u njihovom izvornom društvenom, političkom i ekonomskom kontekstu, kao i u svim transformacijama koje su oni kroz promene društvenog i političkog konteksta zadobijali. Na taj način se teži rasvetljavanju društvenih i strukturnih faktora ključnih za razumevanje nastanka fašizma, kao i specifičnog načina njegovog delovanja u istorijskim procesima.